Põhikiri

I Üldsätted

1.1 Mittetulundusühing Eesti Vegan Selts (edaspidi ühing) on avalikes huvides tegutsev organisatsioon, mille asukohaks on Eesti Vabariik, Tallinn.

1.2 Ühingu eesmärgiks on veganismi edendamine Eestis, mille saavutamiseks teostatakse muuhulgas järgmisi tegevusi:

1.2.1 veganismi-alane teavitustöö;

1.2.2 veganismi-teemaliste ürituste korraldamine;

1.2.3 Eesti vegan-liikumise esindamine ja esindusorganisatsioonina üritustest osavõtmine;

1.2.4 veganismi edendavate ettevõtmiste toetamine.

II Liikmete õigused ja kohustused

2.1 Ühingu liikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes toetab ühingu eesmärke ja täidab põhikirja nõudeid. Liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise korraldab ühingu juhatus. Ühingust väljaastumiseks tuleb liikmel esitada avaldus kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

2.2 Ühingu liikmel on kõik seadusest tulenevad õigused ja õigus saada juhtorganitelt igakülgset teavet ühingu tegevuse kohta.

2.3 Ühingu sisseastumis- ja liikmemaksu suurused kinnitab üldkoosolek.

2.4 Ühingu liige võidakse ühingust välja arvata lisaks seaduses sätestatud juhtudele, kui ta:

2.4.1 ei tasu kindlaksmääratud ajaks ettenähtud liikmemaksu või sisseastumismaksu;

2.4.2 on esitanud ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane;

2.4.3 töötab vastu ühingu eesmärkidele.

2.5 Ühing ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, temale annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega seotud isikutele.

III Juhtimine

3.1 Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek vastavalt seadusele, kus võivad osaleda kõik ühingu liikmed.

3.2 Üldkoosoleku kokkukutsumisel, kvoorumil ja otsuste vastuvõtmisel lähtutakse seadusest.

3.3 Ühingu juhatus valitakse üheks aastaks ja sinna võib kuuluda kuni viis liiget, kelle määrab

üldkoosolek.

3.4 Juhatuse liikme võib tagasi kutsuda üldkoosolek kohustuste olulisel määral täitmata jätmise või võimetuse korral mittetulundusühingut juhtida või mõnel muul mõjuval põhjusel.

3.5 Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele ning juhatus on otsustuvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole liikmetest, otsuste vastuvõtmiseks on vaja 3/5 häälteenamust.

3.6 Üldkoosolek võib määrata revisjoni või audiitorkontrolli juhatuse ametiajaks.

IV Majandustegevus ja vara jaotus

4.1 Ühing võib vastavalt seadusele anda välja stipendiume ja tegeleda majandus- ning

koolitustegevusega.

4.2 Ühing lõpetatakse üldkoosoleku otsusega, kui selle poolt hääletavad kõik üldkoosolekul osalenud liikmed.

4.3 Ühingu lõpetamise korral kantakse pärast võlausaldajatele nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle sarnase eesmärgiga tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute või sihtasutuste nimekirja kantud mittetulundusühingule või sihtasutusele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.