Tervis

Paljud inimesed otsustavad veganiks hakata taimetoidu positiivsete tervisemõjude pärast. Taimse toitumisega on võimalik vähendada riski haigestuda paljudesse väga levinud kroonilistesse haigustesse.

Mitmed suured terviseorganisatsioonid nagu WHO1, World Cancer Research Fund2 (Maailma Vähiuuringute Fond) jt on võtnud selgelt suuna taimsel toidul põhineva toitumise propageerimisele. WHO tervisliku toitumise kirjeldustes on tervisliku toitumise osana mainitud vaid taimseid toidugruppe1.

Mida näitavad teadusuuringud veganite tervise kohta?

Üks parimaid viise leida vastust sellele küsimusele on toitumise ja tervise vahelisi seoseid hindavad prospektiivsed epidemioloogilised kohortuuringud, milles võrreldakse erinevate toitumisviiside esindajate haigestumust ja suremust pikema aja jooksul ning kus osaleb ka palju veganeid. Olemasolevatest uuringutest vastavad neile tingimustele kõige paremini kaks suurt kohortuuringut:

  • EPIC-Oxford3 (Ühendkuningriik, alates 1993. a),
  • Adventistide 2. Terviseuuring4 (USA ja Kanada, alates 2002. a).

EPIC-Oxford on maailma suurima toitumise ja tervise vahelisi seoseid vaatleva ning kümmet Euroopa riiki hõlmava EPIC uuringu Briti haru, mis on praeguseks kestnud juba enam kui 20 aastat. Adventistide 2. Terviseuuring (AHS-2) on suurim toitumisviisi ja tervise seoseid vaatlev uuring, millel läheb juba teine aastakümme. Neis kahes uuringus osaleb kokku umbes 160 tuhat inimest, kellest ligikaudu 10 tuhat on veganid.

Nimetatud uuringud on näidanud, et veganitel esineb liha söövatest inimestest oluliselt vähem mitmeid kroonilisi haigusi ja haiguste riskitegureid: kõrgvererõhktõbe5,6, eesnäärmevähki7, naistele spetsiifilisi vähiliike8ja kõiki vähiliike kombineeritult8,9, diabeeti10, divertikuloosi ja divertikuliiti11, silmakaed12, kilpnäärme ületalitust97, kõrgenenud verekolesterooli13, ülekaalu14,15 ja rasvumist16,17. Meesveganitel on väiksem suremusrisk kõigisse surmapõhjustesse, südame isheemiatõppe ning südame- ja veresoonkonna haigustesse15.

Alljärgnevatel graafikutel on kokkuvõte neist kahest uuringust:

Nagu näha, on üldiselt positiivne mõju tervisele seda suurem, mida suurem on taimse toidu osakaal toidusedelis. Ainukeste probleemidena tuvastati Briti veganite puhul B12 puudulikkus18 ja vähesest kaltsiumitarbimisest põhjustatud kõrgenenud luumurrurisk19. Erinevused luumurdude riskis kadusid, kui valimist jäeti välja inimesed, kelle päevane kaltsiumitarbimine oli alla 525 mg. Küllaldane B12-vitamiini ja kaltsiumi saamine on taimse toitumise raames lihtsasti lahendatavad probleemid (vt lähemalt siit ja siit).

Kui võrrelda neis uuringuis osalenud Briti ja Põhja-Ameerika veganeid, võib järeldada, et üldiselt on AHS-2 andnud veganite tervisest positiivsema pildi kui EPIC-Oxford. Nii näiteks oli AHS-2 meesveganitel mittevegetaarlastega võrreldes oluliselt väiksem suremusrisk kõigisse surmapõhjustesse, südame- ja veresoonkonna haigustesse ning südame isheemiatõppe, EPIC-Oxfordi uuringus aga ei täheldatud veganitel statistiliselt olulist erinevust suremusriskis võrreldes liha söövate inimestega20.

Nende kahe veganite grupi mõnevõrra erinevad tervisenäitajad võivad olla seletatavad loomsetest saadustest loobumise põhjustega. Adventistid inimgrupina rõhutavad tervislikku käitumist ja nende jaoks on taimse toitumise pakutavad tervise-eelised peamine põhjus loomsest loobumiseks, samas kui britid valivad veganluse pigem tervisega mitteseotud põhjustel. Tervislikel põhjusel veganiks hakanud inimeste toidusedel võib erineda eetilistel ja keskkondlikel põhjustel veganiks hakanutest ning nad võivad tõenäolisemalt teha tervislikke toiduvalikuid. AHS-2 ja EPIC-Oxfordi veganite toitumise analüüs ka kinnitab eelnevat. Näiteks tarbisid Põhja-Ameerika veganid toiduenergia ühiku kohta umbes poolteist korda rohkem kiudaineid ja C-vitamiini kui Briti veganid.15 Kiudained on hea indikaator taimsete terviktoitude tarbimisele ning suurem C-vitamiini tarbimine on seotud puu- ja köögiviljade suurema tarbimisega. Põhjalikuma veganite toidusedeli analüüsi ning võrdluse teiste toitumisgruppidega AHS-2 ja EPIC-Oxfordi näitel leiab siit.

On oluline täheldada, et nii EPIC-Oxfordi kui AHS-2 mitteveganeid võib pidada terviseteadlikeks inimesteks, kuna nende toitumine on võrreldes kohaliku rahvastiku keskmisega paremini kooskõlas tavapäraste toitumis- ja toidusoovitustega ja nende hulgas on võrreldes ülejäänud elanikkonnaga vähem suitsetajaid, alkoholi tarbijaid ja ülekaalulisi8,15,16. EPIC-Oxfordi uurimisaluste standardiseeritud suremus oli umbes poole väiksem kui ülejäänud Ühendkuningriigi elanikkonnal21, mis tähendab seda, et uurimuses osalenud inimeste suremus oli umbes poole väiksem rahvastiku põhjal arvutatud eeldatavast suremusest. Võib eeldada, et ka AHS-2 standardiseeritud suremus oli sama suurusjärgu võrra madalam kogu elanikkonna omast, kuna üks varasem adventistide uuring on seda kinnitanud22. Lisaks on teada, et AHS-2 mittevegetaarlased tarbisid oluliselt vähem punast ja töödeldud liha kui elanikkond keskmiselt ning nende toidusedelis oli loomse toidu osakaal suhteliselt tagasihoidlik23. Seda kõnekam on veganite niivõrd ulatuslik haiguste riski vähenemine võrreldes mittevegetaarlastega. Eelnevast lähtudes võib oletada, et kui veganeid võrrelda rahvastiku keskmisega, oleksid erinevused haiguste riskitegurites, haiguste esinemises ja suremuses veelgi suuremad.

Miks on taimetoit tervislik?

Taimetoidu potentsiaalsed eelised tervisele on seletatavad asjaoluga, et see sisaldab vähem ebasoovitavaid ja rohkem tervist kaitsvaid toidukomponente.

Veganite toidusedelis puuduvad mitmed toidugrupid ja toidu komponendid, mille suurem tarbimine tõstab haiguste riski:

Lisaks sisaldab veganite toidusedel võrreldes teiste toitumisgruppidega reeglina vähem küllastunud rasvu, mille suuremat tarbimist seostatakse haiguste riski kasvuga25,50,51,52,53,54.


Veganid tarbivad tavaliselt rohkem toidukomponente, mille suurem tarbimine vähendab haiguste riski:

Kõrvalolevasse tabelisse on koondatud taimsele toitumisele iseloomulikud tegurid, mis mõjutavad krooniliste haiguste ja suremuse riski.

Kas taimne toitumine annab garantii haiguste vastu?

„Sõltumata vanusest võime veganitena eeldada, et meie kaastundliku toitumisviisi lisaeeliseks on madalam risk jääda teatud haigustesse. Kuid taimetoit ei ole imeravim ega taga haiguste ennetamist ja oleks suur viga arvata, et see nii on. Nagu ikka, on ainus aus lubadus, mis veganlusega kaasneb, et sellega kaob sinu panus loomade kasutamisse ning väärkohtlemisse.96

Virginia Messina, tunnustatud vegantoitumise ekspert

Olemasolevad teadmised toitumise ja tervise vaheliste seoste, tüüpilise vegani toidusedeli ning veganite tervisenäitajate kohta lubavad oletada, et veganitel peaks olema väiksem risk jääda paljudesse kroonilistesse haigustesse. Seega on loomsete saaduste väljajätmine oma toidusedelist enda tervisest hooliva inimese jaoks igati põhjendatud ja mõistlik samm.

Samas ei ole taimses toitumises midagi imettegevat ning toidusedeli kvaliteet ning mõju tervisele ja enesetundele sõltub ikkagi iga inimese igapäevastest toiduvalikutest. Hästi koostatud taimne toidusedel sisaldab piisavalt kõiki vajalikke toitaineid ning loob eeldused heaks terviseks. Kui toitumine on aga liialt ühekülgne, tugineb suuresti rafineeritud ja töödeldud toiduainetel, välditakse toidulisandite tarbimist ja ei pöörata tähelepanu olulisemate toitainete piisavale saamisele, võib puudu tulla mitmetest toitainetest, nagu nt B12– ja D-vitamiin, jood, kaltsium, asendamatud rasvhapped ja raud. Toitainete puudujäägid ning alatarbimine võivad tõsta haiguste riski.

Toitumine on vaid üks paljudest teguritest, mis tervist mõjutavad. Osa neist teguritest suudame suhteliselt lihtsasti mõjutada (nt piisav liikumine ja kehakaal), teisi vähem (nt elukeskkond) ja osa üle on meil väga vähe mõju (nt geenid). Lisaks on toitumise roll haiguste kujunemises sõltuvalt haigusest erinev: näiteks on 2. tüübi diabeet suuresti toitumisega seotud, kuid paljude haiguste puhul on toitumisel väheoluline roll. Seega, kuigi tervislik taimne toitumine annab olulise panuse mitmete haiguste riski vähendamisse, ei kaasne sellega garantiid haiguste vastu.

Taimetoitluse põhitõdede lehelt leiad lihtsad põhimõtted, mille järgimine aitab tagada, et toidusedel sisaldaks küllaldaselt kõike vajalikku ning võimaldab ära kasutada neid paljusid tervise-eeliseid, mida vegantoitumine pakub.

Viimati muudetud: 24/09/2016.